tutoria > exempcions de les proves 1

IMPORTANT: Aquesta informació està treta de la convocatòria de la prova del 2009. Podria haver-hi modificacions per a la prova del 2010.
                    Si et concedeixen l'exempció l'has de portar quan et matriculis al centre on faràs la prova.

Exempció de l'ambit cientific-tecnològic (C. Naturales, Tecnologia i Plàstica)
Picture
currantas/es

Si has treballat com a mínim un any  en jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada reduïda.
El document acreditatiu és l'original de l'Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social on figuri la persona interessada en situació d'alta en el Sistema de la Seguretat Social amb un total de temps efectiu igual o superior a un any.

La sol·licitud es fa en qualsevol centre on es cursen cicles formatius de formació professional o ensenyaments d'esports dependents del Departament d'Educació.

Has de portar:
l'Informe de vida laboral i l'imprès de sol.licitud (Annex 5)

profesionals acreditats
Picture
Per acreditació de competències o superació de crèdits associats a una unitat de competència. La poden sol·licitar les persones aspirants que hagin acreditat, com a mínim, una unitat de competència, o bé hagin superat tots els crèdits associats a una unitat de competència del cicle formatiu de grau mitjà que es vol cursar, mitjançant la realització de les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a.

La sol·licitud es fa en qualsevol centre on es cursen cicles formatius de formació professional o ensenyaments d'esports dependents del Departament d'Educació.

Has de portar: 
els documents justificatius corresponents i l'imprès de sol.licitud (Annex 5)

voluntaris/es
Picture
Si has fet tasques de voluntariat. S'entén per experiència en tasques de voluntariat les tasques realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure.
Cal acreditar una experiència mínima d'un any en tasques de voluntariat, amb una dedicació equivalent a un any laboral en jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada reduïda.

La sol·licitud es fa a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats (Via Augusta, 202-226 Barcelona T. 93 551 69 00 / 93 400 69 00).

Has de portar: un certificat de l'entitat on has treballat
i l'imprès de sol.licitud (Annex 6)

esportistes de tots tipus
Picture
Picture
1. Si tens experiència esportiva: S'entén per experiència esportiva una experiència mínima d'un any en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades, amb una dedicació mínima equivalent a un any laboral en jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es du a terme tal com les competicions, preparació i planificació.

Has de portar: un certificat de l'entitat on has treballat i l'imprès de sol.licitud (Annex 6)

2. Si ets esportista d'alt nivell o alt rendiment

Has de portar: un certificat acreditatiu i l'imprès de sol.licitud (Annex 6)

La sol·licitud es fa a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats (Via Augusta, 202-226 Barcelona T. 93 551 69 00 / 93 400 69 00).

estudiants de PQPI
Picture

Si estàs cursant amb aprofitament un programa de qualificació professional inicial (PQPI) autoritzat pel Departament d'Educació.

La sol·licitud es fa en qualsevol centre on es cursen cicles formatius de formació professional o ensenyaments d'esports dependents del Departament d'Educació.

Has de portar: la corresponent certificació que emetrà el centre on estudias el PQPI i l'imprès de sol.licitud (Annex 5)