tutoria > exempcions de les proves 2

IMPORTANT: Aquesta informació està treta de la convocatòria de la prova del 2009. Podria haver-hi modificacions per a la prova del 2010.
                    Si et concedeixen l'exempció l'has de portar quan et matriculis al centre on faràs la prova.


Exempció llengua catalana
Picture
Si fa poc temps que ets a Catalunya
La poden sol·licitar les persones que acreditin menys de 2 anys de residència a Catalunya fins al dia de realització de la prova d'accés i no han estudiat català en la seva escolaritat.
Cal fer la sol·licitud al Servei d'Immersió i Ús de la Llengua de la Direcció General d'Innovació del Departament d'Educació. (Via Augusta, 202-226 Barcelona T. 93 551 69 00 / 93 400 69 00).

Exempció total de las proves !!!!!!!!
Picture
super estudiants de PQPI
Les persones inscrites en aquesta prova que cursin, completin i superin els mòduls obligatoris (A i B) dels programes de qualificació professional inicial(PQPI), i obtinguin una qualificació final igual o superior a 8 estan totalment exemptes de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà. La qualificació final obtinguda en el programa serà la qualificació a efectes d'admissió.

Has de portar: certificació del centre on has fet o fas el PQPI