tutoria > qualificació de la prova

IMPORTANT: Aquesta informació està treta de la convocatòria de la prova del 2009. Podria haver-hi modificacions per a la prova del 2010.


Qualificació de la prova

La qualificació de la prova d'accés estarà compresa entre 0 i 10 segons segons el barem següent per a la qualificació de cada àrea:

 - llengua catalana, 15%
 - llengua castellana, 15%
 - ciències socials, 10%
 - llengua estrangera, 10%
 - matemàtiques, 25%
 - tecnologia, 8,33%
 - ciències de la naturalesa, 8,33%
 - educació visual i plàstica, 8,34%.
Picture

Les persones aspirants que obtinguin una qualificació global inferior a 4 es declararan no aptes i en cap cas se'ls podrà sumar una altra qualificació.

A les persones aspirants que obtinguin una qualificació igual o superior a 4 se'ls podrà sumar:
 
- la qualificació obtinguda de la formació per a la preparació. (veure apartat 1)
- la qualificació amb que supera el programa de qualificació professional inicial amb nota inferior a 8. (veure apartat 2)
- el currículum formatiu, professional i d'experiència, si escau.(veure apartat 3)

Aquests mèrits se sumaran a la qualificació obtinguda a la prova d'accés, i en cap cas la puntuació total obtinguda serà superior a 10.

Un cop sumades aquestes qualificacions, les persones que hagin obtingut una puntuació total igual o superior a 5 seran considerades aptes.

Per a les persones aspirants que estiguin exemptes d'algun àmbit o àrea de la prova d'accés, la qualificació es calcularà sobre 10 punts, sobre la base de la resta d'àrees.

apartat
1

Efectes de la formació de preparació per a les proves d'accés al grau mitjà.

La qualificació de la formació (sempre que sigui igual o superior a 5) es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la puntuació total obtinguda de la prova d'accés.

Document justificatiu: certificat de superació de la formació per a les proves d'accés a grau mitjà expedit per el centre on estàs fent la preparació. Aquest certificat es presenta el dia de la prova

apartat
2

Efectes de la superació dels mòduls obligatoris (A i B) dels PQPI

La qualificació dels mòduls obligatoris dels PQPI (sempre que sigui superior o igual a 5 i inferior a 8) es multiplicarà pel coeficient 0,25 i s'afegirà a la puntuació total obtinguda de la prova d'accés.

El centre docent o entitat autoritzada a impartir programes de qualificació professional inicial facilitarà al Departament d'Educació, entre el 6 i 11 de maig de 2009, la qualificació de l'alumnat inscrit a la prova, per tal que les comissions avaluadores puguin disposar d'aquesta informació.

apartat
3

Efectes del currículum formatiu, professional i d'experiència    ( Imprés per a redactar el currículum)

La comissió avaluadora puntuarà el currículum numèricament amb dos decimals, amb un màxim d'un punt.

La comissió avaluadora valorarà la documentació justificativa aportada d'acord amb els criteris següents:

a) Per estudis (màxim 0,9 punts):

a.1) 0,9 punts per haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social.

Document justificatiu: certificat d'aprofitament emès pel centre docent o entitat autoritzada pel Departament d'Educació

a.2) 0,01 punts per cada 20 hores d'altres formacions professionalitzadores.

Document justificatiu: certificat dels estudis realitzats on consti el contingut de la formació i les hores.

b) Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,9 punts).

b.1) Per experiència professional en qualsevol àmbit:

0,01 punts per cada dia treballat en jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.

Document justificatiu: informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral, on consti el període d'alta o, si escau, el certificat de l'administració corresponent o full de serveis.

b.2) Per experiència esportiva en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades.

0,01 punts per l'equivalent a un dia treballat en jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com les competicions, preparació i planificació.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activitats en associacions.

0,01 punts per l'equivalent a un dia treballat en jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa tal com la formació prèvia.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

El currículum es presenta quan et matriculis al centre on faràs la prova
 
Imprés per a redactar el currículum